Blogg

Photo by rawpixel on Unsplash

lance-anderson-438724-unsplash

rawpixel-760065-unsplash

Bra samverkan är viktigare än strategisk organisationsdesign

Jag (Niklas Angmyr) blev indragen i en intressant diskussion med namnkunnig COO. Personen ställde sig frågor kring hur man ska leda en organisation som är designad av team som arbetar tvärfunktionellt.


I diskussionen blev jag tvungen att rannsaka mina uppfattningar vilket alltid är nyttigt. Om jag sen förstått den ursprungliga frågan är en annan sak ;-).


Det första att konstatera är den valda organisationsdesignen, som i detta fall var, tvärfunktionella team, är ett strategiskt val. Det finns andra designtyper såsom produktions- , projekt- och den självorganiserade organisationen.


Den övergripande utmaningen

Den övergripande utmaningen som jag ser det är att balansera de krav som omvärlden och kunderna ställer vad gäller förändrade förväntningar på kundvärde mot de interna behov som ställs vad gäller stabilitet, ledning och effektivitet. Och scenariot är branscher som antingen blir disruptade eller disruptar (ursäkta svengelskan, och det kommer mer) så förändringstakten är att betrakta som hög.


Denna utmaning kan också som formuleras som change management versus change platforms. Change management som stegen ’unfreeze-change-freeze’ och change platforms som ’slush’ det vill säga slask som permanent tillstånd mellan fryst och flytande. Change management kan ju också ske ganska frekvent så att förändringar sker ofta. Men med sådan metodik blir det ett ryckigt förändringsarbete. Change platforms innebär att vara i förändringen hela tiden. De olika förändringsstrategierna ställer olika krav på organisationen, teamen och medarbetarna.


De olika organisationstyperna, den tvärfunktionella, produktions-, projekt- och den självorganiserade organisationen kan ses som olika sätt att skapa (omedvetet eller medvetet) förändringsbalans mellan externa krav och interna behov. Och vilket organisationstyp man har (jag skriver inte väljer för det är snarare tradition som bestämmer än att det är ett välövertänkt strategiskt beslut) beror på organisationens leveransparametrar; produkt eller tjänst, volym, leveransfrekvens, komplexitetsgrad samt mot vilken marknad.


Organisationsdesign en alltmer kritisk och strategisk fråga för alla bolag,

Organisationsdesign är svårt och vilken design man ska ha är inte givet. Men i tider av stabilitet är frågan inte lika akut som den nu blivit, i tider av snabb komplex omvärlds- och marknadsförändring. Med andra ord, organisationsdesign blir en alltmer kritisk och strategisk fråga för alla bolag, för alla bolag som har att jobba mot ökande oförutsägbarhet.

Personen jag diskuterade hade för sitt bolag gjort sitt strategiska organisatoriska designval, den tvärfunktionella. Detta var bäst då bolaget är ett produktbolag med hög leveransfrekvens (DevOps) och mycket komplext arbete. Så långt allt väl. Men detta relativt enkla val sätter den strategiska inramningen för en rad knepiga interna frågeställningar.


De interna frågeställningarna

Hur ska teamen vara tvärfunktionella? Specialistkompetens står i någon mening i kontrast till bred kompetens även om T-kompetens ingår i kravprofilen på medarbetarna. Är det tvärfunktionella teamet tvärfunktionellt tack vare blandningen av experter eller beror det på att de individuella teammedarbetarna är multibegåvade?


Vilken typ av ledare är mest ändamålsenlig? Seniora medarbetare som i högre grad är självledande behöver bara en ledare att bolla med medan en junior medarbetare i högre grad behöver ha en mer ’handfast’ chef med personalansvar. Och hur ska då teamledaren vara för team som består av både seniora och juniora medarbetare?


Och om teamen är organiserade runt applikationer, ska då produktägaren inte alls ha något personalansvar eftersom detta kan minska dynamik och teamets frihetsgrader? Ska produktägaren arbeta utifrån applikations-, marknads- eller kundperspektiv?


En alternativ strategi

Frågorna ovan är bara ett axplock av alla de svåra frågor som finns runt tvärfunktionella team. Och det kan bli ett Sifosysarbete att försöka komma fram till slutgiltiga svar på dem. Det finns en annan strategi och det är att utgå från att ingenting är beständigt i en föränderlig värld. Sökandet efter ett beständigt svar på en fråga är bedrägligt. Svaret finns inte, eller svaret är giltigt i ett mikroögonblick men sedan har förutsättningarna åter ändrats.


Mitt praktiska svar är att lägga fokus på samverkansförmåga hos team och individer och inte försöka eftersträva den perfekta interna designen. Team och individer funkar på olika sätt beroende på den specifika uppgiften som råder i stunden, på ’ways-of-working’, på kontexten i bolaget etc. Det går till exempel inte att alternera teamdesign från ena stunden till den andra. Däremot kan man skapa maximal förmåga till samverkan och sätt att jobba tillsammans.


Man kan välja att formalisera samverkan vilket till exempel kan ske genom RACI-modellen (responsible, accountable, consulted, informed) som beskriver med vilken innebörd samverkan ska ske mellan olika aktörer. Men RACI handlar väldigt mycket mindre om det som jag tycker är viktigare, hur ’tomrummen’ mellan roller/befattningar/ansvar ska fyllas med den sorts smörjolja som gör att det blir organisering (jämt och ständigt) och inte organisation (en gång).


Managing, inte managers

Den ultimata smörjoljan enligt min uppfattning är den typ av självorganisering såsom Morning Star Co representerar. Deras struktur för självorganisering går ut på managing, inte managers. De har ett antal verktyg som möjliggör för alla medarbetare att vara ledare (samt chefer). De arbetar med:


• Personlig avsiktsförklaring

a personal mission statement that outlines how he or she will contribute to the company’s goal of “producing tomato products and services which consistently achieve the quality and service expectations of our customers.” Take Rodney Regert, who works in the company’s Los Banos plant. His mission is to turn tomatoes into juice in a way that is highly efficient and environmentally responsible.

• Kollegiala avtal - Colleague Letter of Understanding (CLOU)

Every year, each Morning Star employee negotiates a Colleague Letter of Understanding (CLOU) with the associates who are most affected by his or her work. A CLOU (pronounced “clue”) is, in essence, an operating plan for fulfilling one’s mission. An employee may talk to 10 or more colleagues during the negotiations, with each discussion lasting 20 to 60 minutes. A CLOU can cover as many as 30 activity areas and spells out all the relevant performance metrics. All together, CLOUs delineate roughly 3,000 formal relationships among Morning Star’s full-time employees.

• 100 % mandat

‘Get this done.’ You have to do whatever needs to be done.” That includes obtaining the tools and equipment you need to do your job. At Morning Star, there’s no central purchasing department or senior executive who has to sign off on expenditures; anyone can issue a purchase order. If a maintenance engineer needs an $8,000 welder, he orders one. When the invoice arrives he confirms that he has received the equipment and sends the bill to accounting for payment. Although purchasing is decentralized, it’s not uncoordinated. Morning Star colleagues who buy similar items in large quantities or from the same vendors meet periodically to ensure that they are maximizing their buying power.

Self-management extends to staffing decisions as well. Colleagues are responsible for initiating the hiring process when they find themselves overloaded or spot a new role that needs filling. It’s a rare company that shares the corporate checkbook with frontline employees and expects them to take the lead in recruiting. To Rufer, though, it’s common sense: “I don’t want anyone at Morning Star to feel they can’t succeed because they don’t have the right equipment or capable colleagues.”

• Fria roller – inga boxar

• Meritokrati

• Frihet med ansvar, peer reviews

• Tydliga mål, transparent information

• Behovsbeskrivningar genom business case

• Konfliktlösning och medling via kollegiala paneler

• Feedback från CLOU-kollegor

• Självutvärderning visavi CLOU, ROI etc

• Kompensation via kommittéer utifrån självutvärdering och extern feedback

Den engelska texten är hämtad från https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers där det finns ännu mer att läsa.


Samverkan kan ersätta design

Jag vill betona att jag inte menar att design och samverkansförmåga är varandras motsatser. Men jag menar att design inte kan ersätta samverkan men att samverkan, åtminstone delvis, kan ersätta design. Och det är Morning Star Co ett exempel på.


Den ultimata organisatoriska designlösningen är den som utgår från att människor är kapabla välvilliga människor. Så även om man finner en organisatorisk design som har perfekt match mot omvärlden men som inte tar i beaktande personella förutsättningar, ibland förutsägbara, ibland irrationella, så blir inte detta en hållbar design. En hållbar organisationsdesign ska vara väl övervägd utifrån omvärldens krav, organisationens behov av förutsägbarhet samt anpassning. Och det som till syverne och sist avgör hur detta kommer att lira ihop är människorna och deras samverkansförmåga.

53 möjliga förbättringsinsatser för mer agilitet

- efter att du gjort en Growthshaperanalys

Growthshapers modell för agil transformation beskriver önskat läge i tio olika områden. Genom vår analys kan styrkor och svagheter och dess trender kartläggas. Om något område kräver förbättring så finns nedan en lista på 53 olika insatser. Listan är förstås inte uttömmande.


Lycka till med er agila transformation. Growthshaper är förstås gärna behjälpliga att hjälpa er att nå önskat läge. Ring Niklas, 0733-90 40 79, mejla niklas.angmyr@growthshaper.se eller använd kontaktformuläret här på sajten. Välkommen.


Möjliga förbättringsinsatser: vision

Önskat läge: Bör vara socialt meningsfullt och utmanande. Om inte så …


1. Påbörja visionsarbete bottom-up dvs inkludera medarbetarna

2. Säkra att visionen ’ligger utanför’ den egna verksamheten, dvs ska inte innehålla lönsamhet, aktieägarvärde eller nöjda kunder (som är hygienfaktorer). Visionen ska göra nytta för tredje part såsom samhället, miljön eller specificerad målgrupp som t ex utsatta barn.

3. Tänk fiktiv företaget som en 84-åring. Vad vill denna 84-åring blicka tillbaka till i sitt liv? Vad kan hen med stolthet känna att hen bidragit med till världen, lokalsamhället, familjen, eventuella barn eller annan grupp? (Samma övning kan genomföras av den individuella medarbetaren).

4. Använd visionen aktivt vid beslut.


Möjliga förbättringsinsatser: högsta ledning

Önskat läge: Bör vara visionär, entreprenöriell, tillväxtorienterad, utåtriktad. Om inte så …


5. Högsta ledningen ska personligen delta i relevant ekosystem bestående av aktörer inom innovation, forskning och affärsutveckling. Gör den egna verksamheten till en aktör i detta ekosystem. Utgångspunkten är att framtidens affärer ger sig till känna i samarbeten av denna karaktär.

6. Utse en COO som ’blickar inåt’ organisationen som komplement till den utåt tittande CEO.

7. Fokus på ledande indikatorer (som visar på hur det ska bli) i motsats till släpande indikatorer (hur det blev).

8. Fokus på möjliggörande förutsättningar (stärka ryggraden)


Möjliga förbättringsinsatser: medarbetare

Önskat läge: Bör vara entreprenöriella, adaptiva, passionerade, samarbetsinriktade, visionära. Om inte så …


9. Stor selekteringsinsats vid rekrytering. Låt alla medarbetarna vara med i processen.

10. Gå bortom empowerment, ge 100% mandat i arbetet

11. Inför ’Googlemodellen’ dvs att anställda spenderar 80% av sin arbetstid på kärnuppgiften och 20% på "innovations"-aktiviteter som spänner över sina egna personliga intressen.

12. Inför medarbetardriven organisation med personliga ‘mission statements’, kollegialt bindande intentionsavtal och full transparens.

13. Ge anställda frihet och utmanande arbetsuppgifter tidigt anställningen

14. Främja intraprenörskap. Ge frihet att improvisera.


Möjliga förbättringsinsatser: kultur

Önskat läge: Låt individer odla sina unika förmågor. Främja adaptiv, snabbhet, experiment, lärande kultur och excellenta produkter. Arbetet ska präglas av full trans-parens och brutal ärlighet, var ett ekosystem, ’lev syfte’ i allt. Om inte så …


15. Belöna och fira misslyckanden.

16. Ha kravet att addera nya tillvägagångssätt etc som komplement till redan kända erfarenheter och best-practice.

17. Superflexibilitet, ’turn on a dime for a dime’

18. Diskutera den egna kultur och manifestera den i uttryck, arbetsplats och ritualer

19. ’Kulturpröva’ i rekrytering, leverantörsförhållanden, samarbeten etc.

20. Coacha ’unikitet’


Möjliga förbättringsinsatser: ledare

Önskat läge: Ska coacha, facilitera, leda med hjälp av vision och syfte och låta autonoma team själva avgöra hur en uppgift ska lösas. Om inte så …


21. Sträva efter största möjliga psykologiska trygghet i teamen som motor för produktivitet.

22. Genomför kontinuerligt gruppövningar för att tydliggöra förväntningar, arbetssätt, värdeflöden, kundvärden mm

23. Agera som agil ledare. Coacha genom att ställa frågor. Använd NÖPR-metodik (Nuläge, Önskat läge, Problem, Resurser) för att facilitera utveckling

24. Var ambassadör för företagskultur

25. Tillämpa devisen och stödja team i att ”det är okej att inte veta men vi behöver en metod för att veta” dvs god hypotesprövning

26. Se till så att alla i team kommer till tals oavsett kommunikativ förmåga, se till så att alla relevanta erfarenheter kommer fram, se till att hålla kommunikationsvägarna inom teamen fria hela tiden


Möjliga förbättringsinsatser: organisering

Önskat läge: Bör vara semistrukturell, organisk, känslig för byråkratisering, fokus på både daglig produktion och innovation. Om inte så …


27. Sträva efter ’minimum viable structure’. Genomför workshops med jämna mellanrum som fokuserar på friktionshärdar och hur dessa kan tas bort.

28. Fokusera på individer och avveckla roller. I ett värdeflödesperspektiv låt mest lämpliga personer hantera de mest prioriterade behoven.

29. Tänk teamen som den minsta organisatoriska enheten (i motsats till individer).

30. Avveckla i möjligaste mån hämmande strukturer, särskilt de som sträcker sig över långa perioder. Tänk istället rullande planering så att fokus och resurser kan allokeras till de mest angelägna behoven för stunden.


Möjliga förbättringsinsatser: samordning

Önskat läge: Bör utgå från vision, kultur, tumregler, tydliga mål/prioriteringar. Om inte så …


31. Agera och samordna i ’kölvattnet’ av en social vision

32. Skapa en uppsättning gemensamma värderingar, diskutera och agera efter dem

33. Avveckla policys till förmån för omdöme, sunt förnuft, kultur och tumregler. Undvik formaliserade arbetsbeskrivningar

34. Jobba med OKR (objectives & key results) istället för Balance Scorecard och släpande KPI:er

35. Inför dagliga stand-ups

36. Arbeta enligt scrummetodik i hela verksamheten.


Möjliga förbättringsinsatser: informationsprocesser

Önskat läge: Sträva efter automatisering, automatisk datafångst, big data, social kommunikation och digitala verktyg. Om inte så …


37. Full transparens, även utåt

38. Stöd kommunikation i allra riktningar, analog och digitalt. Sträva efter ’volym’.

39. Avveckla e-post

40. Skapa visuella tavlor, tex kanban, som tydliggör målsättning och aktiviteter. Börja enkelt med ’att göra’, ’pågående’ och ’färdigt’ . Använd tavlorna för gemensam diskussion och samordning.

41. Ha regelbundna retrospektiv

42. Fundera i termer om hur ni kan digitalisera för att automatiskt samla in datapunkter som kan användas för affärsutveckling (svårt)


Möjliga förbättringsinsatser: systemperspektiv

Önskat läge: Se helhet och samband mellan verksamhetens olika delar. Om inte så …


43. Använd dubbel-loop-lärande

44. Tänk i fem varför (fiskben) och eller gör övningar för att lokalisera samband och friktion (theory of constrains).

45. Tänk i värdeflöden dvs som börjar med kundbehov och som slutar i kundtillfredsställelse – i motsats till processer som börjar när kunden ’hör av sig’ och som slutar med leverans till kunden (som ofta inte beaktar huruvida behovet är tillgodosett eller ej).

46. Involvera externa parter/ekosystem för att få mer holistisk syn

47. Låta medarbetare rotera i olika arbetsuppgifter för att få förståelse för helhet.


Möjliga förbättringsinsatser: dynamisk förmåga

Önskat läge: Förmåga att känna av förändring, ta itu med den samt i faktiskt mening förändra sig. Om inte så …


48. Agera frekvent i miljöer utanför den typiska egna verksamheten för att fånga upp förändringssignaler

49. Genomför scenarioövningar för att öva förmågan att tänka ut ’lösningar’ på oväntade oplanerade händelser. Gör detta även för scenarios som till synes ligger utanför affärsområdet t ex politiska eller kulturella scenarios.

50. Ha metodik och mindset för att snabbt pröva idéer (MVPs) på prototypstadiet inklusive förmåga att snabbt utvärdera – och eventuellt pröva en förnyad prototyp. Arbeta hypotesdrivet.

51. Bedriv rullande strategiplanering

52. Var proaktiv och skapa morgondagens marknad genom ’time pacing’

53. Vik inte från uppfattningen om er polstjärna men var rörlig (tänk Slush) i rörelsen mot den.

Mjukvaran kraschar pyramiden - för framtiden är skriven i kod

Under veckan var jag på Swedsofts event Leading Software Development. Och de använder devisen ’Framtiden är skriven i kod’. Kan bara hålla med, koden kryper allt mer in kärnan i företags affärsmodeller. Och sedan 1995 då internet varit en fluga, och i ännu högre sedan 2003 då sociala media började sitt intåg i vardagen och definitivt 2007 då smartphonen hamnade i var mans hand, har mjukvara blivit allt mer centralt för att driva kundvärde.


Och vad händer härnäst? Vi har att förvänta oss, i en inte alltför avlägsen framtid, självkörande bilar, artificiella intelligenta assistenter, röststyrning av hemmet, röntgenutrustning, simultanöversättning mm. Citaten ’software is eating the world’ (Marc Andreessen) och ‘everything that can be digital, will be’ (Craig Kanarick & Jeff Dachis) representerar en strategisk sanning för mig. Vilket återspeglas i detta citat, ’Collector är ett mjukvaruföretag som också råkar vara en bank’ (Lena Apler, styrelseordförande i Collector).


Vad Collector gjort är att placera mjukvara i affärsmodellens kärna och sedan lägger ett bankskal utanpå denna. Det handlar naturligtvis om att tillhandahålla bra mjukvarutjänster men kanske ännu viktigare är att man då försäkrar sig om datapunkter så att man kan börja bli datadrivna i sin affärsutveckling.


Vad händer när mjukvara är inbäddat i affärsmodellen?

Min starka uppfattning är att varje bolag ska ha en strategi för hur de kan placera mjukvara centralt i sitt affärserbjudande. Och vad händer då? Jo, om mjukvaran (eller digitalisering om man så vill) är etapp 1 så är förändrad management- och organisationsdesign etapp 2. Varför då?


Jo, därför att kundvärde skapas genom utveckling av mjukvara och för att mjukvarutveckling älskar ♥ agila arbetssätt och för att agila arbetssätt älskar ♥ agilt management och agil organisering. Och agilt management och agil organisering kraschar den traditionella hierarkiska bolagspyramiden eftersom den bygger på helt andra värderingar och managementbeteenden. Uppställningen vid sidan visar på skillnaderna.


En traditionell invand bolagsstruktur är kanske någorlunda semi-platt men pyramiden är ändå synlig. Skärskådar man den finns där vertikala kommunikations- och beslutsvägar. Och rollerna är inboxade och medarbetare gör det de är instruerade. Nya idéer ska slussas genom gates som sänker hastighet och motivation. Det är farligt att misslyckas för misslyckandet räknas i kostnader men lärandet kommer aldrig upp på den positiva sidan i balansräkningen. Högsta hönsen är vana att förr eller senare få sin vilja igenom för egentligen är de hippos (highest paid persons opinions).


När agila arbetssätt tränger sig in i bolagets kärna kommer mötet med ovanstående invanda beteenden i allt högre grad skapa stor friktion. Ju längre det invanda håller stången desto sämre. Agilt management och organisation är framtiden. Mjukvara kraschar den typiska bolagspyramiden. För mig är detta en superstark uppfattning, vad tycker du?

--------

PS Många bolag har börjat med att placera mjukvara centralt i sitt affärserbjudande men bolag som är tjänstebaserade som till exempel konsultbolag är i ett klurigt mellanläge. De har hög adaptivitet genom hög professionalitet, leveransen är i hög grad byggd på personlig interaktion och erbjudandet utvecklas rörligt. Var ska man då börja digitalisera?

Om 7 år är agila organisationer vanligare än byråkratiska. Har din organisation tagit för höjd för det?

Byråkrati vet du nog vad det är. Men adhokrati?


Adhokrati är en typ av organisation och tillhörande management som är fokuserad på kreativ problemlösning och som därför är flexibel, anpassningsbar och har informell struktur. 1982 uppmärksammade Henry Mintzberg denna nya organisation i sin berömda forskningsgenomgång Structure in Fives. Redan då hävdade Mintzberg att byråkratier var ’gammaldags’ och att den adhokratiska organisationen tillhör framtiden. Han beskriver NASA, som grundades 1958, som ett exempel på adhokrati. Därmed kan vi tro att det adhokratiska managementparadigmet startar ca i skiftet mellan 40- och 50-tal. Och i samma veva utvecklades TPS, Toyota Production System, som hör till både det byråkratiska och adhokratiska paradigmet.


Sedan dess har det hänt mycket.


’The application development crisis’ 1990

Om det byråkratiska managementparadigmet startade i slutet av 1800-talet och synliggjordes med Frederick Taylors bok The Principles of Scientific Management 1911 så vill jag påstå att detta management ’peakade’ ca år 1990. Runt 1990 inträffade det som brukar kallas ’the application development crisis’ då det tog extrem lång tid att få fram programvara och mjukvaruändringar. Vattenfallsmetodik fungerade inte längre, det krävdes nya arbetssätt i mjukvaruarbetet.


Agile Manifesto 2001

Som en reaktion skapades 2001 det agila manifestet. Och som en del i ett adhokratiskt synsätt så visar manifestet därmed att denna organisationsform tagit rejäl fart. Visserligen i skuggan av byråkratier men på väg uppåt. Och nu under 2010-talet så är tech start-ups agila från födseln.


Agilt är det nya epitet. Och den agila transformationen pågår.

Om adhokrati är den vetenskapliga termen så har numera agilt blivit den allmänna termen och buzz-ordet för arbetssätt, även långt utanför utveckling, fokuserat på anpasslighet inför ständigt nya förutsättningar. Många organisationer, men långt ifrån alla, är mitt i en agil transformation där hela verksamheten ska bli mycket mer snabbfotad och förändringsbenägen.


2025 är agilt vanligare än byråkrati

Kurvorna i tidslinjebilden ovan är lika höga och långa samt är utritade efter bästa omdöme, dock ej matematiskt 'S-kurve-uträknade'. Med andra ord ska de granskas kritiskt. Men likafullt ger de en intressant reflektion. Det är bara sju år tills agila organisationer blir vanligare än byråkratiska. Bolagsledningar och styrelser är dock fortfarande oftast fast i ett byråkratiskt top-down management. Detta är således ett sätt att styra och leda företag där bäst-före-datum ligger nära i tiden.


Agilt management leder till organisationer som är snabbare och bättre på att skapa kundvärde. 2025 kommer byråkrati vara hopplöst gammaldags.


Vad gör din organisation för att få ett agilt management?Välkommen att höra av er

Growthshaper kan mäta, analysera och rådge ditt företag i er strävan att etablera agilt management. Välkommen att höra av er för en diskussion för hur vi kan hjälpa er. Kontakta Niklas Angmyr, 0733-90 40 79 eller Sören Adamsson, 0761-81 97 93.


Agilt management top-down - är det möjligt?

Growthshapers agila managementmodell som utgår från den framforskade empiriska Silicon Valley-modellen utgör ett ramverk för hur agilt management ska bedrivas. Management i detta fall syftar på den typ av ledningsarbete och verksamhetsstyrning som typiskt sett bedrivs av personer i chefsställning, C-level och ledningsgrupper. Eller med ett annat ord, top-management. Och till viss del kan även styrelser eller ägare (via ägardirektiv) inbegripas i detta management.


Och agilt i detta perspektiv syftar på 1) förmåga att i ledning och styrning bejaka förändrade omständigheter, behov och krav, inte bara i sin egna ledningsfunktion utan också gentemot den operativa verksamheten, samt 2) förmåga att snabbt anpassa ledning och styrning till förändringar i omvärld, marknad och verksamhet.


För att svara enkelt på frågan så är svaret 'ja'. Agilt management sker i chefslösa och medarbetardrivna organisationer som Centigo eller Buurtzorg. Men jag vill påstå att detta är undantag från regeln i praxis. Med andra ord, ja det går men det sker alltför sällan. Att leda är typiskt sett behäftat med rigida strukturer, t ex budget, mekanistiskt verksamhetsmindset eller vilja att bestämma vilket ger hormoniella belöningar. Eller något annat, ofta traditionellt, antaget, oreflekterat, som går stick i stäv med agilt.


Vanligtvis förknippas agilitet med utvecklingsarbete. I denna agila community har det under längre tid förts en diskussion om hur agilt kan flytta in i verksamheter utanför utveckling. Och agilt har börjat sprida sig till agil HR, agilt ledarskap. agil (eller dynamisk) ekonomistyrning. För att så småningom bli en generell förmåga i verksamheten, så kallad organisatorisk agilitet och i relation till kund och marknad, så kallad business agility. Den övergripande förändringsstrategin för detta har varit bottom-up. Men det är en strategi som hittills inte gett något brett genombrott, åtminstone inte i traditionella mogna organisationer som ofta har byråkratiska inslag.


Så frågor jag ställer mig, eftersom jag gärna ser att agilitet är något som genomsyrar en hel verksamhet;


  • kan agilitet införas och tillämpas top-down?
  • kan ett ramverk för agilt management överbrygga/möta agilt införande bottom-down?
  • kan Growthshaper-modellen, eller modell av liknande karaktär, erbjuda ett agilt ’språk’ gemensamt ägt av hela verksamheten?
  • kan agilt management runda eller bryta ner de hinder för verksamhetsagilitet som vanligtvis föreligger i en traditionell organisation med syftning på bla informationshoarding, politik och rigida strukturer?


Ställ dina frågor nedan. Och svar. Tack för att du läst ända hit.

Video: Både-och-management, ett måste för en livskraftig organisation

Igår, den 18e oktober, talade jag på konferensen Good Tech som är Norrlands största konferens inom IT och digitalisering. Och jag har nätverkat och lärt mig mer om agila arbetssätt, SAFe och lyssnat på Bolagsverkets resa mot Business agility.


Och som sagt talat själv på temat 'Både-och-management, ett måste för en livskraftig organisation. Så här presenteras mitt innehåll i progammet:


Niklas Angmyr presenterar en framforskad managementmodell som beskriver detta både-och-management. Hur det tillämpas i digitala giganter som agerar som startups i stora kostymer. Och hur det kan tillämpas i mogna såväl som unga svenska verksamheter. Och ev presenteras en färsk undersökning som visar hur vanligt eller ovanligt både-och-management är i svenskt näringsliv.


Dagens snabbföränderliga marknad och omvärld är inte särskilt förutsägbar. Vem vet vad digitaliseringens DNA, decentralisering och distribuering, innebär konkret för företag? Hur påverkar blockchain organisationsdesignen? Hur påverkas medarbetarskapet av gig-ekonomin? Man kan i bästa fall gissa och när omvärlden inte är särskild förutsägbar måste en organisation ställa om och bli mer entreprenöriell, mer agil, mer evolutionär. Men inte tappa bort sin effektivitet på vägen. Och lagom mycket struktur måste finnas för annars blir det kaosartat. Framtidens företag och organisation har ett både- och-management. Lagom mycket rörlighet, lagom mycket struktur. Samt stor förmåga att vara självbalanserande.


Se min presentation, klicka härintill på Youtube-videon.


Presentationen hade fem huvudpunkter - och tiden anger var i videon respektive avsnitt börjar:

Intro och min personliga ingång till managementfrågor - 1m 45s

Om förändringstryck på organisationen - 6m 14s

Både-och-management - 19m 55s

Agilt och mjukvara - 34m 07s

Var ska man börja - 44m 59s


Varsågod - presentationen som PDF


Välkommen att höra av er

Growthshaper kan mäta, analysera och rådge ditt företag i er strävan att etablera agilt management. Välkommen att höra av er för en diskussion för hur vi kan hjälpa er. Kontakta Niklas Angmyr, 0733-90 40 79 eller Sören Adamsson, 0761-81 97 93.


Kundcase

Och Growthshaper söker mindre och

medelstora företag med agila ambitioner

I fredags levererade Growthshaper en nollmätning och analys till ett mindre agilt konsultföretag gällande deras agila management. Den var en första leverans av totalt fyra i en leveransperiod som sträcker sig fram till nästa sommar.


Kunden är på väg att växa och kommer så småningom bli fler än 20 medarbetare. De har en stark kultur, gott ledarskap och ett urstarkt medarbetarskap – frågan om man är beredd att rekommendera bolaget till en framtida kollega fick tre tummar upp. Det övergripande konstaterandet är det finns ett bra agilt management, som ska förvaltas och som ska förbättras. Kunden är mån om det man har, vet att ’faror alltid hotar’ i en snabbföränderlig komplex omvärld och marknad. Och som bolag vill man sträva ’uppåt framåt’. Därför ser man i Growthshapers agila managementmodell en målbild att sträva mot och en metodik som över tid håller koll samt ger input till vad som behöver utvecklas.


Kunden får i leveransen vetskap om styrkor och svagheter i sitt agila management. Samt balansen mellan två centrala drivkrafter, entreprenörskap och operationell effektivitet. Entreprenörskap för att kunna nyttja affärsmöjligheter i omvärlden. Operationell effektivitet för att man måste tjäna pengar. Även här låg bolaget mycket bra till.


Leveransen är transparent och inkluderar alla i bolaget. Det är viktigt att allas uppfattningar kommer fram och att Growthshapers leverans väcker diskussion internt, över kaffekoppen likaväl som i mer strukturerade forum. Det är i den ständiga dialogen och utbytet medarbetare emellan som det verkliga värdet skapas. Då kan bolagets agila management vidmakthållas och utvecklas. Utan dialog, utbyte och lärande förtvinar det.


Nu fortsätter leveransen med veckovis ’mikromätningar’ som sammanlagt ger ett nytt mätutfall som presenteras och diskuteras om knappa tre månader.

Vill ditt företag utveckla sitt agila management?


Ta kontakt med Growthshaper.

Därför ska ditt företag satsa på agilt management

’Agile’ ger 126 miljoner träffar på Google på 0,3 sekunder. Med andra ord, agile, och på svenska agil, är ett STORT fenomen. Som säkerligen blir ännu större eftersom företagsledning och -styrning är på väg in i det agila paradigmet. Det finns agil utveckling, agilt HR, agilt ledarskap. Och nu också agilt management.


(Och för er som redan nu undrar över skillnaden, agilt ledarskap är en tillämpning av agilt management som är det överordnade ramverket.)


Adaptiv förmåga och resiliens

Att ha ett agilt management handlar dels om att företaget har adaptiv förmåg, det vill säga, snabbt kan anpassa sig till förändring. Och i en affärsvärld som är VUCA (rörlig (volatile), osäker (uncertain), komplex (complex) och tvetydig (ambiguous)), då är denna förmåga mycket värdefulla. Att vara ett agilt företag handlar dels också om resiliens, det vill säga ha förmågan till återhämtning i de fall bolaget har gått på en ’smäll’ och halkat ur kurs från det önskade läget.


Agilt management - en typ av konfiguration

Agilt management handlar inte om avsaknad av struktur. Eller motsatsen, någon slags ’superteflonstruktur’ som skydd mot VUCA. Adaptivitet och resiliens kommer av att ha rätt strukturella konfiguration, enkelt beskrivet som rätt mix av nätverksbeteenden och fasta varaktiga beteendeanvisningar. Enkelt kan det också kallas 'både-och-management'.


Agilt management ger fördelar

Agilt management ger bra konsekvenser för företaget. Man ser och utvecklar affärsmöjligheter i omvärldsförändringar, man växer (eller skalar ner om det är ändamålsenligt), man är lönsam, man är innovativ. Man är snabb i paritet till omvärlden.


Målbild, ledstång och ramverk

Growthshapers agila managementmodell är en målbild, ledstång och ramverk för hur företaget ska fungera och bete som helhet och i delar såsom till exempel vision, högsta ledning, medarbetarskap och kultur. Implementerat så förenar agilt management två repulsiva drivkrafter: operationell effektivitet och entreprenörskap. Det ger till tillväxt och innovation. Det gör ert företag till en startup i stor kostym.


Välkommen att höra av er

Growthshaper kan mäta, analysera och rådge ditt företag i er strävan att etablera agilt management. Välkommen att höra av er för en diskussion för hur vi kan hjälpa er. Kontakta Niklas Angmyr, 0733-90 40 79 eller Sören Adamsson, 0761-81 97 93.


Photo by Lance Anderson on Unsplash

Håller du på att bli 20+? Eller till och med 50+?

Photo by rawpixel on Unsplash

Jag snackar inte om ålder utan antal medarbetare. Och du = organisationen. Det är välkänt att det finns vissa ’passager’ när en organisation växer. Ledare vittnar om att en sådan passage finns när man passerar 20 medarbetare (cirka förstås) och 50 medarbetare. Det som funkade innan 20/50 funkar inte efteråt. Man måste (delvis) vara ett annat bolag efter jämfört med innan.


För denna bloggpost väljer jag denna grova indelning men bloggposterna jag pekar på nedan, av Brittany Laughlin, använder mer detaljerade faser och är mer tillämpliga på snabbväxande produktbolag med riskkapitalfinansiering.


Allt-i-allo-&-göra-för-första-gången-fasen – upp till 20.

Fasen upp till 20 kan lite trivialt kallas allt-i-allo-&-göra-för-första-gången-fasen. Teamet ombord jobbar med de uppgifter som föreligger både på kort och sikt. Specialiseringen är låg. Visserligen kommer knappast front-end-utvecklaren lyfta lur för att boka kundmöten. Och social-media-experten tar inte fram en kundavtalsmall. Men nästan.


Dessutom innebär arbetet extremt mycket lärande eftersom väldigt lite av det bolaget gör har gjorts förr. Man måste tänka till innan man förstår hur man gör detta nya. Och efteråt reflekterar man (i bästa fall) för att lära inför nästa gång – då man sannolikt vill göra en förbättrad variant på det man gjorde första gången.


Brittany Laughlins uppfattning om fas upp till 15.


Ditt bolag växer - avgränsnings- &-gränssnittsfasen – 20+

Den ’röra’ som finns upp till 20 medarbetare (cirka) kan inte bestå 20+. Det hindrar bolagets tillväxt. Man orkar inte oordningen, effektiviteten blir lidande. Ledning och medarbetare måste ställa sig grundläggande frågor, titta framåt och tänka ’detta ska vi göra 1000 gånger’, välja och välja bort vad gäller sätt att jobba, kommunicera, ansvar och beslutsfattande, uppföljningar, verktyg, vem gör vad, etc.


Allt-i-allo-&-göra-för-första-gången-fasen ersätts av avgränsnings- &-gränssnittsfasen. Jag menar att medarbetare sinsemellan behöver komma underfund vem som ska göra vad och med vilket ansvar och mandat. Nyrekryterade medarbetare med specifik kompetens förväntar sig också att få ansvar och frihet inom sitt område, inte bli nyttjade som allt-i-allos. Det krävs alltså avgränsningar. Vilka uppgifter ska läggas i vems knä blir en övergripande fråga.


Och avgränsningarna föder också behovet av att komma överens i uppgifterna som griper in i varandra. Kommunikation, samverkan och processer blir därmed viktigare för att reglera gränssnitten där uppgifter överlappar varandra och eller där arbetet sker sekventiellt.


Brittany Laughlins uppfattning om fasen 15-30.

Brittany Laughlins uppfattning om fasen 30-50.


Ditt bolag växer ännu mer – hur få till både-och? Före och efter 50.

Antalet medarbetare växer uppåt 50. Att ni kommer att bli ännu fler är givet. Det finns autonoma team. Coachande ledare. Arbetet blir också mer ’osynligt’. Det är inte allmänt känt vem som gör vad. Grundare, strateger och investerare ställer sig reflekterande frågor eftersom överblicken och den tidigare kontrollen alltmer rinner undan som sand mellan fingrarna. ’Det tycks ju funka’ kan mycket väl vara den generella uppfattningen eftersom antalet kunder och intäkter växer, Men ändå ställs den undrande frågan, ’gör vi rätt saker?. Håller nuet för fortsatt tillväxt?’.


Detta är en känslig fas, okontroll är läskigt. Ledare, uppföljning och OKR:er kommer till. Fel implementerat kan detta vara inledningen till ett command & culture-management som senare dödar bolaget, death-by-bureaucracy. Visst behövs koll för operationell effektivitet behövs. Men i denna fas utmanas den drivkraft som hittills varit förhärskande, entreprenörskap. Den övergripande strategiska frågan blir hur få till ett management som optimerar entreprenörskap såväl som operationell effektivitet.


Brittany Laughlins uppfattning om fasen 50-75.


---

Tack för att du läst ända hit – och vill lära dig ännu mer, anmäl dig Growthshapers utbildning om Det nya management- & organisationsidealet, hur påverkar det ditt företag?. Lyssna på mig när jag berättar om utbildningserbjudandet.


Niklas Angmyr

Grundare av Growthshaper

Kan bara bolag grundade 2003 eller senare bli agila?

Den kom en uppmaning från konferensen Agila Malmö 15e november. De söker talare med 'sting'. Så här skriver de:


Blixttalen är 10 minuter långa.

Det övergripande ämnet för dagen är brett: “Agile”

Dela något som kan hjälpa eller inspirera andra som jobbar med agila metoder.

Berätta hellre en historia än teoretiska modeller.

Dela hellre en utmaning än att skryta om framgångar.

Talare från alla branscher är välkomna! (Du behöver alltså inte arbeta med mjukvara eller produktutveckling.)

Det som förenar både talare och deltagare, är att vi använder agila metoder, vi har ett agilt mindset och tror på agila värderingar och principer.


Jag går ju och bär på en uppfattning som också är grunden i Growthshapers marknadsstrategi: bolag grundade 2003 eller senare är målgruppen, äldre bolag är körda och är mao ingen idé att bearbeta. Det är ju en åsikt med lite sting och sagt och gjort, jag skrev ihop ett förslag på blixttal. Få se om det blir antaget.


Rubrik

Bara bolag grundade 2003 eller senare kan bli agila i en digital värld. Kan äldre bolag räddas?


Bolag kan inte förändras

Forskning menar att bolag inte kan förändras. Ett bolag formas utifrån de omgivande strukturella faktorer som gällde vid bildandet. Och sen består denna form oavsett om de omgivande strukturella faktorerna förändras. Mao - ett bolag kan inte förändras.


2003 kom webb 2.0

Därför blir år 2003 särskilt intressant vad gäller agil förmåga. 2003 kom webb 2.0 som grundlade sociala media och digital samverkan, vilket avsevärt förstärker samspel, dialog, interaktion, utbyte och lärande i arbetet, nödvändigt för agil förmåga. Bolag som är grundade 2003 eller senare har därför digital samverkan naturligt i sitt DNA (åtminstone mycket mer än bolag grundade innan 2003) och därmed, i en digital värld, moderna förutsättningar för agil förmåga.


Men vad är räddningen för pre2003-bolag

Men vad är räddningen för pre2003-bolag som inte har digital samverkan i sitt DNA? Jag menar att komplement eller substitut är att skapa tvingande regler som till exempel trycker ut makt och mandat till medarbetare och som leder till självledarskap. Ett exempel är Morning Stars CLOUs (Colleague Letter of Understanding, se https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers) där medarbetaren skapar en plan, i samspel med kollegor, som visar vilket ansvar denne vill ta och hur det ska exekveras. I detta ingår t ex inköpsmandat för stora belopp och konflikthanteringsregler. Dessa regler forcerar fram det samspels-mindset som bolag grundade 2003 eller senare har naturligt tack vare webb 2.0-teknik.


Digital samverkan föder agil förmåga i en digital värld

Jag lägger stor vikt vid digital samverkan som föder agil förmåga i en digital värld. Detta finns naturligt i vissa bolag. Är inte digital samverkan naturligt så finns ’räddningen’ i formella tvingande regelverk som ger mandat till medarbetare ute i organisationen. Medarbetare, via självledarskap, blir tvungna att samspela, vilket föder agil förmåga.


Håller ni med?

Håller ni med om att bara bolag grundade 2003 eller senare kan bli agila i en digital värld? Håller ni med om äldre bolag kan räddas med hjälp av governance för självledarskap?

Photo by Casey Horner on Unsplash

Growthshapers varför: Frigörande management

Vill du höra mig introducera ämnet? Se videon på Youtube.


Varför Growthshaper? Jo, vi vill åstadkomma frigörande management.

Denna post börjar i en annan post (på LinkedIn postad av Jesper Forslund) som ifrågasätter Simons Sineks ”Why’ framförd i en TED Talk som ofta refereras till. Jag har funderat på Growthshapers varför, mission och sociala syfte i världen. Jag tycker att det är viktigt att det finns ett ‘varför’ men det måste också vara genuint, inte påklistrat. Posten på LinkedIn ledde mina tankar tillbaka till en artikel på Harvard Business Review som jag läste redan 2012. En artikel som sedan dess följt och påverkat mig. I backspegeln inser jag att den inspirerat mig till att starta Growthshaper. Artikeln heter First, Let’s Fire All the Managers och är skriven av Gary Hamel. Den handlar om tomatprocessföretaget Morning Star i USA.


Frigörande genom självledarskap och governance

Det jag burit med mig från artikeln sedan 2012 är den beskrivning av frihet under ansvar som medarbetare har inom Morningstar. Utifrån personliga förutsättningar och ambitioner samt utifrån upplevda företagsbehov, förhandlar enskilda medarbetare med berörda kollegor, om att ’jag vill göra X på detta sätt, jag behöver dessa resurser och jag vill jobba ihop med er på Y-sättet’. Det finns ingen på förhand befattningsbeskrivning, det är upp till individen att fylla den kostym man skräddat i samverkan med andra. Det finns ingen chef som tänker ut och sen talar om vad medarbetaren ska göra.


Frånvaron av ’command’ och förenandet av tänkande och handlande är frigörande dimensioner. Medarbetaren, i samverkan med kollegor, får tänka ut själv vilket arbete som är mest lämpligt att göra och hur detta ska göras. Och självklart finns det också ansvar att leverera. Men det är utifrån egna premisser och inte beordrat uppifrån eller givet utifrån en befattningsbeskrivning som sätter begränsande ramar.

Morningstar erbjuder alltså en miljö och ett system där individer professionellt kan ta för sig och agera utifrån de egna förmågorna och drivkrafterna. Medarbetaren är frigjord. Systemet gör att hans eller hennes potential är frigjord. Det är inte beroende av välvilja från överordnade, det är en del av Morningstars DNA och governance. Och essensen i det Morningstar gör är att de tror på medarbetarens förmåga till självledarskap.


Min personliga ingång

Att artikeln gjort sånt avtryck på mig är att jag personligen ofta känt mig inlåst i roller andra definierat åt mig. Jag har stört mig på regler och policys som begränsar min kreativitet att jobba smartare eller överhuvudtaget pröva nytt. Och har det inte funnits någon chef att bolla tankar, strategier och annorlunda förfaringssätt med, har jag snart känt mig obekväm och oönskad på arbetsplatsen. När jag läste om Morningstars system för självledarskap tyckte jag att de hade ett frigörande management. Och det tycker jag fortfarande när jag läser om artikeln idag. Och jag såg också ett managementsystem som borde vara eftersträvansvärt för alla bolag.

Senare, under 2016, stötte jag åter på Morningstar och då i boken Reinventing organizations. Också det en ögonöppnare. I boken beskrivs flera olika bolag som på olika sätt bedriver ett frigörande management. Ett management som frigör mänsklig potential såväl som företagets potential. Och som leder till smart resursutnyttjande, mycket lönsamma företag och engagerade, friska medarbetare.


Growthshapers varför

Growthshapers ’varför’, handlar om frigörande management. Ett win-win som dels frigör medarbetares potential, dels frigör bolagets potential att utvecklas, förändras och växa i kraft.


Frigörande management är ingen dans på rosor. Som medarbetare måste du vara ‘vuxen’ att exekvera och leverera ansvar. Och det finns ingen att skylla på om det inte går vägen. Som bolag måste begränsande strukturer, command-and-control och tayloristisk arv nedmonteras. Lagom mycket struktur, processer och ritualer ska paras med agilitet och självorganisering. Inte en lätt balansakt.


Frigörande management i unga bolag

I Growthshaper sätter vi stort hopp till unga bolag. Vi tror att de till viss del redan har frigörande management. Men det finns faror när de växer och behöver addera struktur för att vara effektiva. Det kan bli för mycket struktur, byråkrati, pyramider och internpolitik. Som leder till överfokus på profit och rädsla för entreprenörskap. Vi vill skydda dessa unga bolag från detta. Och dess medarbetare från begränsande hämmande management som dödar arbetsvilja och leder till sjukskrivningar (om man inte sagt upp sig innan dess).


Growthshapermodellen

Vårt verktyg är Growthshaper-modellen som beskriver hur ett management ser ut som innebär lagom mycket agilitet/nätverk och lagom mycket struktur. Ett balanserande både-och-management som rätt tillämpat maximerar operationell effektivitet och maximerar entreprenörskap. Ett management som leder till innovation och tillväxt. Som frigör företagets potential och som gör dem ändamålsenliga utifrån omvärldens och medarbetarnas krav på dem. Ett management som är frigörande för dess medarbetare och som tillåter dem att vara sig själva.

---

Vill du ha en provsmak på Growthshapermodellen - gör då vårt Freemium-test.


---

PS: På Facebook har Growthshaper startat gruppen Frigörande management där vi kommer att samla egna och andras berättelser och koncept för Frigörande management. Välkommen att följa Frigörande management.


---

Nedan återpublicerar jag den bloggpost jag skrev mars 2012 efter att först läst ‘First, let’s fire all the managers’. Nu sex år senare är det vissa formuleringar som känns mindre bra. Men jag låter dessa vara för att istället visa på progression.


Jag har läst en mycket intressant artikel som heter First, Let’s Fire All the Managers. Den finns att läsa på Harvard Business Review. Artikeln är skriven av Gary Hamel.


Artikeln handlar om ett framgångsrikt, marknadsledande företag, Morning Star, som tillämpar self-management vilket betyder att alla som arbetar i företaget är chefer. Och det tycks gå hur bra som helst. För mig blir Morning Star, en ”idealmodell” för ledarskap i det nya interaktiva paradigmet. Ni som läst tidigare inlägg vet vad jag syftar på, det gamla paradigmets en till många ersätts av många till många. Genom att förstå Morning Star och self-management kan man dra intressanta slutsatser om lärande 2.0. Och för konsekvensens skull kommer jag nedan benämna self-management med många till många ledarskap.


Hamel ser ett huvudproblem om man tror att många till många ledarskap innebär frånvaro av ledarskap. Problemet rör relationen till marknaden. Ofta ser man marknaden som ostrukturerad, den styrs av en osynlig hand (uttrycket myntat av Adam Smith. Ett företag kan inte agera ostrukturerat utan måste koordineras av en synlig hand för att lyckas på den ostrukturerade marknaden. Koordination och ledning top-down, är ett typiskt chefsansvar och enligt Hamel den främsta vinsten med att ha chefer. De kan förena och koordinera mängder av åtaganden och beslut till en riktning som leder till ett marknadserbjudande.


Den relevanta fråga som Hamel ställer sig är om en organisation utan top-down management kan agera strukturerat mot en ostrukturerad marknad. Svaret är utifrån Morning Star tveklöst ja.


På Morning Star har ingen medarbetare en chef, medarbetarna förhandlar ansvar med andra medarbetare, alla kan spendera företagets pengar, varje medarbetare har ett eget ansvar att förse sig med de verktyg och resurser nödvändiga för det egna arbetet, det finns inga titlar, det finns ingen befordran, lönen sätts av kollegorna. Detta är konsekvenserna av många till många ledarskap. Men hur kan det närmare beskrivas?


Vi kan börja med dess motsats, byråkrati. Byråkrati bygger på kontroll via policys, hierarki och processer, för att skapa förutsägbarhet. För att nå många till många ledarskap måste byråkrati utrotas. Men för att detta inte ska leda till anarki måste medarbetarna bli solklara vad de vill bidra med för sina kollegor. Detta formaliseras till ”mission statements” som därefter prövas och förhandlas med sin grupp av närmaste kollegor. Därefter ska graden av autonomi och ansvar ökas. Gruppen av kollegor får ansvar för en egen resultaträkning för att möjliggöra att teamen förstår de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. Sist måste skillnaden mellan ledare och ledda tas bort. Lyckas man med denna resa menar Hamel att den organisation som skapas är mycket effektivt och mycket human.

Inspirationen till denna bloggpost kommer från många funderingar sedan förra bloggposten och intressanta delningar som spätt på dessa funderingar.


Ett KPI, key performance indicator, ska just vara ’Key’, det vill säga centralt och utvalt samt innebära en kausal konklusion. En logisk slutsats om vad som är verkligt viktigt på en övergripande nivå för att förstå den egna prestationen (performance). Samt en indikator (indicator), det vill säga inte nödvändigtvis en exakt sanning, men ett kännetecken på, en modell över, något som ett företag anser representera något åtråvärt.


Kommunikation för värdeskapande

Men jag skulle vilja lägga till en dimension som jag tycker glöms bort i diskussioner om KPI:er men som Ola Berg förtjänstfullt berör i sitt serie-postande om värdeskapande. Jag hämtar följande citat från postning nr 18:


Det går inte att skapa värde utan att samtidigt skapa förståelse, för folks behov och hur vi tillsammans kan möta dem. Och förståelse skapas när människor kommunicerar. Var och en kan se saker och räkna ut en del, men det är när vi lägger pusslet tillsammans som vi får den stora bilden.

Därför pratar det agila manifestet om hur kvaliteten på folks samspel är viktigare än alla verktyg och processer. Bra processer och verktyg kan stötta samspelen, men man kan aldrig ersätta samspelet med varken processer eller verktyg.


[…] skapa samverkansytor för folk som behöver brottas med samma frågeställningar, och ge dem mandaten och allt annat som krävs.


I min tolkning talar Ola om det oersättliga värdet av dialog, samtal, utbyte, lärande för förbättring, utveckling och verkligt värdeskapande. Processer och verktyg är bra, dialog är bättre.


Inte heller kan dialog ersättas av fler, mer detaljerade och frekventa KPI:er. Ola skriver i postning 26: Och den stora lögnen: "Ju oftare och mer detaljerat vi mäter desto bättre kontroll har vi över utfallet!",


It is better to be vaguely right than exactly wrong

Därför vill jag förorda KPI:er som är medvetet ’luddiga i kanten’. Eller erbjuder fuzzy logic. Eller som stämmer överens med talesättet "It is better to be vaguely right than exactly wrong". Inte som tal med tre decimaler som leder till kognitiv dissonans (tack Clas Mellby för uttrycket) det vill säga den inbillade kontrollen över utfallet. Utan snarare som tummar upp eller ned som ger den intuitiva enkla förståelsen. Men vars oprecishet måste uttolkas via dialog och diskussion vilket leder till insikter och förståelse


Därför vill jag tänka på ett bra KPI som toppen på ett isberg. Över ytan syns 10 %. Översatt, värdet av ett bra KPI:et ges till 10 % av det explicita KPI:et och till 90 % av de dialoger och det lärande som föds. Det blir isbergsdialoger. Det kanske till med är så att ett KPI ska utvärderas utifrån den dialog som KPI:et föder. Ingen dialog = dåligt KPI. Stor dialog = bra KPI. Vad tycker du?


Och den mycket illustrativa isbergsbilden har jag fått låna av Wexxa. Tack Wexxa.


Tack för att du läst ända hit. Och apropå KPI:er vill jag tipsa om Growthshapers kostnadsfria erbjudande om management-KPI. Gör testet och du får en rapport tillskickat dig.

/Vänliga hälsningar Niklas Angmyr


PS: Denna tråd på LinkedIn innehåller mycket kloka uppfattningar om KPI, rekommenderas.

Tack till Wexxa för lånet av denna illustrativa bild.

KPI:er är viktiga styrmedel för att skapa såväl kollektiva som individuella mål och beteenden som gynnar ett företags framgång. KPI står för Key Performance Indicators och det viktiga i sammanhanget är ’KEY’ som syftar på att det ska finnas få men mycket väsentliga indikatorer på hur bra verksamheten gör ifrån sig. Allt för ofta görs ingen åtskillnad mellan KPI:er och PI:er och därigenom har det nödvändiga urvalet inte gjorts. Det kan finnas många PI:er som bygger upp få KPI:er. Men görs inte denna åtskillnad så står medarbetarna snart som åsnor mellan mängder av hötappar och naturligtvis tappar verksamheten då fokus.


1 KPI för tillväxt- och innovationsorienterat management

Enligt Growthshapers uppfattning ska ett modernt företag ha fokus på tillväxt och innovation. Och ett långsiktigt, hållbart och uthålligt sätt att göra det på är att etablera ett robust management som i sitt DNA är rotat i entreprenörskap och operationell effektivitet. Läs mer om Growthshapers managementmodell här. Det blir som en stark ryggrad, ryggraden i sig gör att inte att man kan springa marathon. Men med en svag ryggrad kan det bli problem att ens förflytta sig en kilometer.


Detta KPI knyter ihop growth-KPI:et North Star Metric och medarbetar-KPI (nedan). North Star Metric är externt fokuserat och medarbetar-KPI internt, utan egentligen relation till varandra. Men ett KPI för tillväxt- och innovationsorienterat management innefattar både det utåtriktade tillväxtperspektivet samt innefattar vikten av gott medarbetarskap, ledarskap och kultur.


Därför borde varje företag ha ett KPI som visar hur tillväxt- och innovationsorienterat deras management är. Styrkan kommer inifrån och detta KPI visar detta. Och välkommen att göra en egen bedömning av ditt företags management-KPI för tillväxt och innovation.


2 North Star Metric

Ett andra KPI borde vara ett North Star Metric (NSM) som visar hur väl tillväxtorganisationens erbjudande levererar det kärnvärde som gör kunderna till kunder. För Spotify skulle det kunna vara lyssnade minuter per dag. För Friskis & Svettis antal träningspass per medlem och månad. Genom att noga höja NSM så vårdar företaget det värde som genererar betalningsvillighet. Som i förlängningen inte bara ska ge mer lojala befintliga kunder utan också fler lojala kunder = tillväxt. Här kan du läsa mer om North Star Metric.


3 Medarbetare

Här är det inte lika solklart exakt vilket medarbetar-KPI som ska väljas. Utifrån en Y-syn på medarbetare kommer de under rätt förutsättningar vara aktiva, problemlösande och engagerade. Ett engagemangs-KPI kan naturligtvis vara på sin plats men kanske ska man överväga medarbetarnöjdhet eller trygghet som alternativa KPI:er. Trygghet för att det är viktig faktor för effektivitet visar en numera ganska känd Google-studie.


Vidare bör man inte glömma bort teamnivån och inte stirra sig blind å individuella medarbetarmått. Vidare är det viktigt att medarbetare har möjlighet att ge varandra feedback och eventuellt kan detta nyttjas för ett övergripande medarbetar-KPI.


4 Community (eller ömsesidighet)

Detta KPI är inte så känt men handlar om i hur hög grad medarbetare inom en organisation har etablerat en community. Eller för att använda den engelska facktermen 'social cohesion', social sammanhållning t ex byggd på ömsesidig kommunikation. Ett exempel är om en person A kommenterar person Bs inlägg i det interna kommunikationsflödet och B svarar på kommentaren. Ju fler ömsesidiga kommunikationer och relationer inom företaget, desto troligare är det också att företaget är högpresterande. Läs mer på här på Swoops blogg. Och svenska Wexxa kan hjälpa er att etablera communities och ömsesidighet.


PS. Och för att ta upp en viktig metodfråga, vad skiljer KPI:er från OKR dvs Objectives och Key Results? Ett KPI säger hur verksamheten ligger till visavi ett satt mål. Om ett KPI avviker negativt från detta mål sätts ett ’objective’ för att KPI ska bli bättre. Och Key Results beskriver de handlingar och åtgärder som ska till att för att ’objectives’ ska nås. Följande bloggposter förklarar mer i detalj; https://www.perdoo.com/blog/okr-vs-kpi/; https://blog.results.com/kp-s-vs.-okrs-what-is-the-difference.

Googla Brewdog och på en halv sekund du får ungefär 2 820 000 resultat. Brewdog är med andra ord STORT. För er som missat det är Brewdog ett extremt framgångsrikt ölmärke. Och som bygger sin framgång på extrem, obstinat, fanatisk (etc) passion att brygga hantverksöl.*


Brewdog grundades 2007. Då var de två anställda (och tillika grundare) samt en hund. De bryggde 105 000 liter. Tio år senare, är de över 1000 anställda plus en hund (är det samma?). De brygger 34 325 300 liter öl (en ökning med 32 700 %). De har 46 Brewdogbarer runt omkring i världen.


Hur ska man förstå deras fantastiska tillväxt?

En av grundarna, James Watt, har skrivit en bok om deras managementfilosofi, Business for punks. Det är en berättelse full av motsägelser. Den handlar om passion för hantverksöl som bränsle att driva Brewdog. En obstinat passion och nästintill en beskrivning av entreprenörskap som egensinnigt konstnärligt uttryck.


Boken är full av ’one liners’ som ”Profit is not king. It isn’t even prince regent”, “No Budget. No problem” och “Being informed and connected is a disadvantage when it steals your time to think and make a real difference”. Samt “Comfort zones are places where average people do mediocre things”.


Råd eller inte råd - det är frågan

För en medelmåttig entreprenör som jag, som har benägenhet att ta råd från diverse väletablerade och välmenande startuprådgivare (ingen nämnd, ingen glömd) blir Watts uppfattningar både befriande och förvirrande.


Ta till exempel uppfattningen att ignorera råd. Watts menar att ”advice is for freaks and clowns” och “learning from mistakes is for losers”. Snarare ska man tro på sina egna idéer och gå sin egen väg. Och ju mer själviskt övertygad man är om sin egen idé desto bättre är det. ”Being obsessive, tunnel-visioned and totally focused might not make you pin-up of the month. But it will make the difference between success and failure. Your greatest asset is yourself and your unwavering belief and commitment to your business”. (Citaten kommer från s 21-22 i engelska upplagan från 2016).


Action beats plans

Han ger inte heller mycket för affärsplaner. Det är action som gäller. Aktivitet, genom dedikerad magkänsla och från höften, driver affären framåt och ger rörelse och hastighet som är avgörande.


Men självklart menar Watts inte att man ska driva sitt företag med huvudet under armen. Vad gäller ekonomi så är likviditetsplanering, prutande och bruttomarginal heligt. Och att mäta, mäta, mäta.


Överhuvudtaget menar han att som uppstickare kan och ska man söka alternativa lösningar som kostar inget (eller minimalt lite) för maximal effekt. Brewdog har också ett antal mycket lyckade marknadsföringsaktiviteter i bagaget som att t ex köra en stridsvagn i centrala London. Eller att nyttja Putins homofobi för att lansera ett anti-antifikusöl. Här kommer jag att tänka på Ola Ekmans anekdot om glassbumerangen - ’jag vet att det är omöjligt [att göra X]. Men om jag ändå skulle pröva, hur skulle jag då göra det?’.


Cynisk optimism

Cynisk optimism är en annan term Watts använder för att beskriva Brewdogs managementfilosofi. Stå resolut och förbli optimistisk i alla utmaningar man har att ta itu med. Men det handlar inte om blind övertygelse. ”Retaining the belief that you will succeed whilst having the self-discipline to confront the cruellest realities of your current status is formidable combination. Pair buoyant optimism with brutal pragmatism.” (s 220).

Som avslutande förvirrande knorr avslutar Watts med att uppmana till att ignorera råden som ges i hans bok. Det ignorerar jag för det finns många kloka och, enligt mig, sanna uppfattningar som kan sporra egensinnigt entreprenörskap grundat i tillit till den egna idén.


Som tack för att du läst ända hit vill jag tipsa om Growthshapers kostnadsfria erbjudande ’Har ni growthshaping-förmåga i ert företag?’ Eller hör bara av dig om du vill diskutera tillväxt och innovationsorienterat management.


Och tack till Clas Mellby som tipsade mig om Brewdogs managementfilosofi


Hälsningar

Niklas

---

Niklas Angmyr

Utbildare, coach och plattformsleverantör inom management innovation utifrån Growthshapermodellen.

Growthshaper

niklas.angmyr@growthshaper.se

0733-904079

LinkedIn


* Och vad är det undrar den vetgirige. Ja, det är inte lättdefinierat visar bland annat dessa tre blogginlägg; Brewdog om definitionen av craft beer, Uffe Karlström kloka resonemang, samt från magasinet c/o Hops. Men en möjlig egen definition är kärlek till drycken och bryggandet till den grad att kärleken inte låter sig övertrumfas av rationella ekonomiska profitintressen.


Jag upplever att i bedömning av tillväxtföretag så läggs mycket fokus på innovation, affärsmodell, patent, marknad etc. Och det är ju bra. Men varför läggs så mycket mindre fokus på hur bolag styrs och vilket management som föreligger? 


På ett nyligen bevistat seminarium där bolag som söker kapital restes inga sådana frågor från publiken, som huvudsakligen besöktes av investerare. Varför? Är detta en blind fläck?


På en direkt fråga från mig under detta seminarium angående succebolaget Cellink fick jag en referens till 'Eriks 7 principer' som tycks vara en uppsättning förhållningssätt som gäller inom bolaget.* Erik är Erik Gatenholm som är medgrundare av Cellink. Men anmärkningsvärt är att ingenstans på Cellinks webb eller i den bolagsbeskrivning som släpptes inför listningen på Nasdaq First North så nämns något om dessa principer eller det management som finns inom Cellink. Och som enligt min uppfattning, säkerligen är en stor del till varför Cellink på så kort tid lyckats så väl. Är det så att management är en konkurrensfaktor så viktig att den ska hemlighållas för konkurrenter? Eller är det så att betydelsen av management inte fullo insetts?


För oavsett hur unik teknologi ett bolag innehar, eller tillgång till nya distributionskanaler, eller vad det månde vara, så kan allting raseras om grunden, eller ryggraden (backbone) i bolaget, det vill säga management, inte är rätt. Om ledare i kunskapsföretag pekar med hela handen och detaljstyr hur kompetenta specialister och team ska lösa sina arbetsuppgifter - ja då har dessa snart sökt sig till nya arbetsgivare. Om verksamheten arbetar i silos utan vertikal kontakt med varandra brister man i gemensamt lärande. Dessutom riskerar men bli enögd i sin omvärldssyn eftersom man inte ser utanför det egna fältet. Om management betonar riskminimering så missar man att agera på omvärldsförändringar. Ja, man behåller den operativa effektiviteten kortsiktigt men långsiktigt missas möjligheten till nya och större affärer. 


I boken Silicon Valley-modellen, vars insikter Growthshaper i hög grad vilar på, nämner författarna Steiber och Alänge ett klassiskt exempel från Silicon Valley (s 77). Shockley Semiconductors var tidiga pionjärer inom transistorteknologi och leddes och grundades av en nobelpristagare dock autokratisk. Trots att bolaget rekryterat mycket duktiga forskare lyckades inte bolaget just på grund av detta icke ändamålsenliga management. Forskarna lämnade Shockley och grundade egna mycket framgångsrika, bestående, bolag som till exempel Fairchild Semiconductor, Intel med flera. 


Ett bolag med stark teknologi eller någon annan marknadsfördel men med ett svagt management blir en koloss på lerfötter. Ett bolag med stark teknologi eller någon annan marknadsfördel och med ett starkt management har en solid bas för att bygga en bil som kommer i omloppsbana. (Tesla är för övrigt ett av de bolag som ingått i den studie som lett fram till Growthshaper-modellen.) 


Tack för att du läst ända hit

Niklas Angmyr

Datum: 20180507


*Utan närmare kännedom om Eriks 7 principer' så inbillar jag mig att de kan associeras till Growthshapers managementmodell och då särskilt vad gäller vision, individer, kultur och ledarskap.

En duktig bilmekaniker kan plocka isär en bil i dess beståndsdelar. Och sedan sätta ihop den igen. Bilen är komplicerad men inte värre än att man kan förklara hur den fungerar. Helheten består av summan av dess delar. Bilen representerar ett komplicerat system.


Finns det komplicerade organisationer?

Kanske en organisation bestående av ett fåtal personer som vill prestera något enkelt tillsammans, som t ex grannar som vill ordna en gemensam städdag för kvarteret, kan anses vara en komplicerad organisation. Organisationen blir temporär, består av upprop och kallelse på något sätt, sedan städas det och däremellan kanske man har lånat olika verktyg av varandra som krattor och lövkorgar. Och haft en gemensam fika.


Ska detta vara en aktivitet som görs årligen så blir det genast mer komplicerat. Kanske vill man långt i förväg sätta ett datum, ha någon sammankallande, ha en arbetsledare. Och dessutom ordna ett middagssamkväm efteråt. Hur ska ett datum bestämmas? Hur ska alla få information och engageras att vara med? Hur ska en arbetsledare väljas? Och vad är bra arbetsledning jämfört med sämre arbetsledning? Och om arbetsledningen ena året var mindre bra, hur ska den stärkas till nästa år? Hur ska samkvämet utformas? Vem ska stå för fiolerna? Etc etc.


Kanske är det fortfarande inte särskilt komplicerat men jag tror ni noterar skillnaden exemplen emellan. När ambitionsnivån höjs vad gäller det gemensamma syfte som föregår organisationen så blir det mer komplicerat.


Vad är komplexitet?

Jag tycker att Wikipedia har en bra definition:

Komplexitet som ett filosofiskt begrepp anger nivån på oöverskådlighet i ett sammanhang. Ett sammanhang som består av stort antal beståndsdelar, speciellt då dessa har olika egenskaper, och då delarnas egenskaper är inbördesberoende, upplevs som komplext.


Vid något tillfälle så innebär organisationens ändamål att organisationen övergår från att vara komplicerad, överskådlig, till komplex, oöverskådlig. Helheten har blivit större än delarna. Och organisationen kan inte beskrivas i form av dess delar endast. Det finns en synergi som går förlorad om man inte hanterar den komplexa organisation som ett system.


Cynefinmodellen erbjuder också en bra modell för att förstå komplicerat vs komplext, tillsammans med begreppen enkelhet och kaos.


Komplexa problem i organisation och teori

Forskaren Anton Törnberg studerar komplexitet och i denna presentation finns ett utmärkt intro till detta komplexa(!) ämne. Han vill besvara vad som är komplexa system och ger ”en teoretisk bakgrund till varför många problem vi står inför inom organisationer och grupper är så svåra att hantera”. Alla som är intresserade av komplexa system får med sig grunderna till komplexitetsteori och dessutom intressanta infallsvinklar giltiga för organisationer.


Anton Törnberg har dessutom nyligen disputerat på avhandlingen The Wicked Nature of Social Systems, a complexity approach to sociology som kopplar ihop teorier om komplexa system som fågelflockar med samhällsfrågor som arabiska våren. En sammanfattning av avhandlingen finns som PDF här.


Tack Anton för att jag fått lov att hänvisa till din presentation här i min bloggpost. Du belyser komplexa organisationer på ett mycket kvalificerat och pedagogiskt sätt.

Komplicerad organisation. 

Komplex organisering.

Jag har de senaste året, allt oftare, mött ordet BEFOGENHET. Och ja, med stora bokstäver, för det har varit väldigt centralt för, dels den före detta börs-VD som vände ett skuldtyngt statligt bolag till vinst på några få år, dels den grundare av en ung i hög grad digitaliserad revisions- och ekonomibyrå.


I det första fallet: börs-VDn utgick ifrån att personalen var företagets största och viktigaste tillgång som hade tillräcklig kunskap och förmåga samt ville göra ett bra jobb. Den givna konsekvensen av detta var att VDn delegerade, gav ansvar samt befogenheter i betydelsen avstod från egen VD-makt.


Avstod från makt

Det viktigaste i mina ögon är just det sista, avstod från egen makt. VDn, med makt, hade makten att inrätta en konstitutionell struktur som gav makt till andra att ta beslut som han avstod att ha makt över. Makten delades inte ut till höger och vänster men gavs ur gemensam dialog om hur verksamheten kunde räddas. Eftersom VDn lyssnade kom medarbetarna med förslag, synpunkter, villa göra, satsa ta ansvar. Och gavs befogenhet att göra. Det var inte bara att agera tillitsfull ledare som delar ut ansvar. VDn gick hela vägen bortom tilliten och delade ut makt. Ansvar utan befogenheter är en halvmesyr. Hur ofta är VD:ar i börsbolag så konsekventa i sin syn på medarbetares förmågor som denna VD?


Resurser då? Bolaget var ett krisbolag med mångåriga förluster. Det fanns just ingen hög med pengar att dela ut. Detta var också en del i befogenheten, att argumentera för och eller skapa de resurser som behövdes i samråd med kollegor med andra befogenheter. Ur den gemensamma dialogen uppstod samsyn om vad är det bästa för bolaget som helhet. Konsekvens: resurser skapades. Och vinster skapades. Istället för att läggas ner, som var VDn:s uppdrag vid tillträdet, så börsnoterades bolaget. Bolaget finns fortfarande och heter Studsvik. Den omnämnda VDn heter Töive Kivikas.


"Säg upp din kund om du tycker så"

I det andra fallet, revisions- och ekonomibyrån, så har varje kundansvarig fullständiga befogenheter att säga upp vilken som helst av de egna kunderna. Detta måste man inte samråda med VD eller grundare om, såvida man inte önskar förstås. Medarbetare har befogenhet att ta semester precis när man vill, man behöver inte fråga om lov. Kravet är förstås att man har koll på läget och inte sätter kunder och eller kollegor i klistret. Vad är konsekvensen av att detta bolags långt gånga befogenheter? Personalen stortrivs, stort engagemang, låga sjuktal, verksamheten växer och är lönsam. De har god förmåga att rekrytera nya medarbetare och kunder. Detta bolag heter Deskjockeys.


Hypen tillitsbaserat ledarskap

Jag har svårt för ’hypen’ kring tillitsbaserat ledarskap. Nu hyllas ledare som lyckas vara så medarbetartillvända att de känner tillit för medarbetare. Que? Det är ju bara halva grejen. Tilliten ska inte vara något som ges medarbetare för att de visat sig (överraskande?) duktiga, som någon slags belöning. Om så, avslöjar detta en människosyn där utgångsläget, taylorismens kontroll av medarbetaren, som en kugge i ett maskineri, endast ersätts av det trivsammare ’koll’. Därmed blir tillitsbaserat ledarskap och taylorism, besläktade, för båda bygger på command and control). 


Growthshapers uppmaning: löp linan ut, skapa nya konstitutionella strukturer som ger tilliten en formell struktur. Skriv in i styrdokument att där medarbetare har befogenhet där har ledningen ingen befogenhet. Nöj er inte med tillit. Ge befogenheter. Tillit är bra. Befogenhet är bättre.

Med digitalisering menar Growthshaper en process som leder fram till decentralisering och distribuering. Det kan naturligtvis gälla tekniska digitala lösningar men det kan likaväl handla om kommunikation och beslutsfattande inom en verksamhet. Eller hur man bygger varumärke hos sin målgrupp.


Ofta missuppfattas digitalisering enbart som en form för effektivisering där anställda fortsätter att utföra samma gamla arbetsuppgifter men i nya kanaler och med nya verktyg. Utöver att denna relativt snäva syn missas möjligheten att omforma värdeerbjudandet så bortser man från eller grovt underskattar de konsekvenser digitaliseringen har på den egna verksamheten. Det gäller såväl den interna som externa verksamheten och hur dessa kan och bör fungera.


Growthshapers managementmodell tillgodoser de konsekvenser som digitalisering leder till. Den betonar autonoma team och decentraliserat beslutsfattande. Den bygger på transparent kommunikation och stora och automatiserade informationsmängder. Den tillåter en rörlig organisering som är adaptiv mot omvärlden. Den är öppen mot omvärlden och sker i samverkan med nära samarbetspartners.

Och eftersom digitaliseringen är en icke-reversibel process, är det digitala snart lika självklart, och bortglömt (?), som elektricitet. Funderar på vi om vi ska använda elektricitet? Nej! Men skulle samhället, individer och organisationer klara sig utan elektricitet? Nej! Så likaväl som vi nu skulle kunna kalla vårt samhälle för post-elektriskt så är det snart lika rätt att säga att vi lever i det post-digitala samhället.


För att beskriva detta så talar Growthshaper om den post-digitala organisationen. Och den post-digitala organisationen har med fördel ett Growthshaper-management.


Den post-digitala organisationen innebär en organisation där medarbetare, oavsett position, är delaktiga i en kollektiv interaktion med varandra. Fritt och transparent, runt meningsfulla uppgifter.


Kommunikation: alla medarbetare har god kommunikativt förmåga och är trygga att dela med sig av både kunskaper och erfarenheter, s k 'working-out-loud'. De håller inte inne på information utan delar med sig av den till relevant nätverk och kanaler samt taggar den för spårbarhet. Man vågar blotta okunskap och misstag och det organisatoriska lärandet optimeras. Kommunikationen flödar fritt inom organisationen mellan medarbetare och olika befattningar oberoende av den formella organisationsstrukturen. Det finns också verktyg, kompetens, kultur och policys som gör att delande sker i rätt sammanhang med tydligt sökbart innehåll så att risken för 'information overload' och 'fear of missing out' minimeras.


Chefskap, ledarskap och självledarskap: command-and-control-strukturer är borta till förmån för ledarskap som servar och möjliggör optimal kommunikation, samverkan och kunskapsarbete. Ledarskapet är tillitsbaserat och befogenheter distribuerade. Självledarskapet är starkt, var och en tar det mandat som är relevant utifrån det åtagande individer och team tagit på sig. Kanske kan man snarare tala om ett distribuerat chefskap. Det finns inget hjälteledarskap, man ser inte upp till enskilda fixare utan snarare förlitar man sig på den egna och kollektiva förmågan att få saker uträttade.


Arbetsplats och kunskapsarbete: digitalisering styr värdeskapande till kreativa processer av olika slag. Innovation, problemlösning, avvikelsehantering, kvalificerad service etc drivs av team av kunskapsarbetare som måste jobba med stora frihetsgrader. För att man ska få till dialog, möten och kreativitet måste den fysiska arbetsplatsen vara attraktiv så att man som anställd vill vara där för att utföra sitt arbete, oavsett arbetsuppgifter. Därför bör man skapa en arbetsplats som ger variation och som passar många olika arbetsuppgifter och stilar. För att sådan fysisk arbetsplats ska fungera måste den stödjas av digitala verktyg och arbetssätt. Men den digitala arbetsplatsen och de digitala verktyg har en än viktigare roll och det är för att bygga en kollektiv distribuerad intelligens. Målet är en optimal kombination av den fysiska miljöns kreativa utbyte kollegor emellan och effektiviteten i den digitala arbetsplatsens kognitiva potential.


Organisering: när digitaliseringens konsekvenser har slagit igenom vad gäller kommunikation, ledarskap, arbetsplats, kunskapsarbete så har det också skett något väsentligt med organisationen. Eller snarare, organisationen har blivit mindre viktig, organisering är viktigare. Förmågan för medarbetare att effektivt organisera sig i team med temporär varaktighet, som självständigt kan ta beslut och kommunicera till relevanta nätverk gör att organisationen blir mycket lättrörlig, agil. Det är snarare så att det uppstår en ny organisation i varje förändring. Det är Growthshapers övertygelse att ett nytt organisationsparadigm är under uppseglande. Dessa organisationer är visionsdrivna, lättrörliga, medarbetardrivna, kommunikationsintensiva (både analogt och digitalt) och självorganiserade. 


Digitalisering är alltså en process som leder till principen många till många. Det är en inneboende oundviklig konsekvens av digital kommunikation och interaktion mellan människor och verksamheter. En konsekvens som gör digitaliseringen till ett omvälvande paradigmskifte. Medarbetare måste bli delaktiga i beslutsfattande i stort och smått. Organisationers konstitutionella strukturer måste förändras, bort från command and control, till delaktighet och kollaboration. De måste bli post-digitala. Och detta nya är beskrivet i Growthshapers managementmodell.